kantine

 

Kantine– en bardienstreglement

 

Algemeen

Ieder senior lid dient er rekening mee te houden dat hij/zij maximaal 2x per jaar als bardienst kan worden ingezet. Het staat een ieder vrij om de verplichte bardienst af te kopen. Het afkoopbedrag bedraagt € 40,- per jaar en dient, indien niet gebruik wordt gemaakt van automatische incasso,  uiterlijk per 31 januari te zijn overgemaakt op rekening  NL74RABO0128136499 t.n.v. TV de Gagel,  onder vermelding van “afkoop bardienst” en natuurlijk je naam. Afkopen na de datum van 31 januari  is niet meer mogelijk.

De bardienst van de dag zal door de kantinebeheerder bij aanvang dienst in het bezit worden gesteld van een map met wisselgeld, consumptiekaarten ,kantinesleutel en barinstructies.

Van de geplande bardienst wordt verwacht dat hij/ zij 15 min voor aanvang dienst in de kantine aanwezig is. Indien gewenst zal de dienstdoende bardienst worden geïnstrueerd door een van de kantinebeheerders.

Planning

De planning van de bardienst berust bij de planner binnen de kantinebeheercommissie. De planning van de bardienst krijgt ieder lid per mail. Eenieder dient zich zelf op de hoogte te stellen voor wat betreft  de voor hem/ haar gemaakte planning. Er worden geen herinneringen voor de bardienst meer verzonden. Mochten er wijzigingen of aanvullingen op de planning plaats vinden dan wordt de betreffende bardienst hier tijdig door de planner van in kennis gesteld.

Verhindering / afwezigheid

Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger/vervangster te zorgen. Onderlinge ruiling dient gemeld te worden aan kantine@tvdegagel.nl  De planning wordt dan aangepast.

Ongeoorloofd bardienstverzuim wordt gelijkgesteld met afkopen van de bardienst. Het afkoopbedrag  dat in dat geval op € 40,- is gesteld  zal door de penningmeester worden geïnd. Bij ongeoorloofde afwezigheid van de geplande bardienst zal diens  taak worden overgenomen door een vrijwilliger welke voor de bewezen dienst na afloop daarvan een bedrag van € 25,- in contanten zal ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur