Kantine en bardienstreglement

Ieder senior lid dient er rekening mee te houden dat hij/zij maximaal 2x per jaar voor de  bardienst kan worden ingezet. Het staat een ieder vrij om de verplichte bardienst af te kopen. Het afkoopbedrag bedraagt, € 40 per jaar en dient, indien niet gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, uiterlijk 31 januari te zijn overgemaakt op rekening NL74RABO0128136499 t.n.v. TV de Gagel, onder vermelding van “afkoop bardienst” en natuurlijk je naam. Afkoop van de bardienst bij automatische incasso kan tot aanvang (1 januari) van het nieuwe tennisjaar.

De bardienst van de dag haalt de sleutel en het tasje met wisselgeld op bij de kantinebeheerder en de sluitende bardienst zorgt dat de sleutel en het tasje met wisselgeld weer wordt teruggebracht bij de kantinebeheerder. Bij afwezigheid van de kantinebeheerder zal worden doorgegeven waar de spullen kunnen worden opgehaald en teruggebracht. 

Van de geplande bardienst wordt verwacht dat hij/ zij 15 min voor aanvang van de dienst in de kantine aanwezig is. Indien gewenst zal de dienstdoende bardienst worden geïnstrueerd. Dit dient hij/zij indien gewenst wel zelf aan te geven via tvdegagel@hotmail.com.

Planning

Door onze planner wordt jaarlijks een overzicht gemaakt en dit wordt aan het begin van het jaar aan alle leden per mail gestuurd. Eenieder dient zich zelf op de hoogte te stellen voor wat betreft de voor hem/haar gemaakte planning. Er worden geen herinneringen voor de bardienst meer verzonden. Mochten er wijzigingen of aanvullingen op de planning plaats vinden dan wordt de betreffende bardienst hier tijdig door de planner van in kennis gesteld.

Verhindering / afwezigheid

Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger/vervangster te zorgen. Onderlinge ruiling dient gemeld te worden per mail aan tvdegagel@hotmail.com. De planning wordt dan aangepast.

Ongeoorloofd bardienstverzuim wordt gelijkgesteld met afkopen van de bardienst. Het afkoopbedrag dat in dat geval op € 40,- is gesteld zal door de penningmeester worden geïnd. Bij ongeoorloofde afwezigheid van de geplande bardienst zal diens  taak worden overgenomen door een vrijwilliger welke voor de bewezen dienst na afloop daarvan een bedrag van € 25,- in contanten zal ontvangen.

TV de Gagel

Bij TV de Gagel organiseren we van alles voor jong en oud. Op sportpark de Meulenbeek in Wanssum hebben we 4 prachtige banen die bij goed én minder goed weer te bespelen zijn. 

Tennispark De Gagel 

Gagel 2 
5861 CZ WANSSUM 
Telefoon: 0478 53 15 68
Mail: tvdegagel@hotmail.com

TV de Gagel | © 2022 | Alle rechten voorbehouden.